eHealthMonitor

De eHealthMonitor peilde eind 2019 bij meer dan 9000 burgers en zorgverleners naar het gebruik van en de tevredenheid over eHealth-toepassingen. Daaruit bleek dat voor de coronacrisis 50 procent van de burgers er niet van op de hoogte was dat ze hun gezondheidsgegevens kunnen raadplegen via een gezondheidsportaal. Slechts 35% van de burgers bezocht een online gezondheidsportaal. Diepte-interviews in september 2020 wijzen uit dat de covid-19 gezondheidscrisis de kennis van de gezondheidsportalen iets heeft vergroot, maar dat er nog steeds een gebrek aan kennis en informatie is.


Net zoals er een jaarlijkse Digimeter is die een vinger aan de pols houdt wat het media- en technologiegebruik in Vlaanderen betreft, zo lanceerden de federale en regionale overheden en het RIZIV in 2019 de eerste eHealthMonitor. Deze werd uitgevoerd door imec in samenwerking met WeLL en KCE. De eHealtmonitor peilt naar de ervaringen van zorgverleners en burgers bij hun gebruik van digitale toepassingen in de zorg zoals Recip-e of MyCareNet. Van oktober 2019 tot januari 2020 vulden meer dan 9.000 zorgverleners en burgers de eerste eHealthMonitor in. In 2020 werden deze data verrijkt met diepte-interviews om dieper in te gaan op de kwantitatieve cijfers uit de vragenlijst. Daarbij werd telkens gevraagd in hoeverre bepaalde zaken zijn gewijzigd sinds de coronacrisis. De volgende eHealthMonitor zal uitwijzen in hoeverre de coronacrisis de digitalisering in de zorg heeft gestimuleerd. De eerste versie van de eHealthMonitor is nu beschikbaar op www.ehealthmonitor.be. Hier vindt u een samenvatting.

Beter geïnformeerde burgers zijn gezondere burgers

Via officiële gezondheidsportalen kan de burger op een veilige manier zijn of haar persoonlijke gezondheidsgegevens raadplegen, zoals bijvoorbeeld een overzicht van de vaccinaties die men kreeg. De meeste burgers die het niet bezochten, gaven aan niet te weten dat die mogelijkheid bestond. De eHealthmonitor bevroeg ook zorgverleners naar hoe zij er tegenover staan dat burgers hun eigen gegevens online kunnen inkijken. Zo bleek dat meer dan 70% van de zorgverleners positief staat tegenover gezondheidsplatformen waar patiënten hun eigen gegevens in kunnen kijken, omdat burgers zo beter geïnformeerd worden rond hun gezondheid en behandeling. Volgens het eGezondheidsplan van de Belgische overheid moeten gezondheidsportalen een patiënt aan het roer zetten van zijn of haar eigen gezondheid. Door de burger toegang te geven tot zijn eigen gezondheidsdata en hem te informeren, wil het beleid meer op preventie kunnen ingezet, en niet enkel op reactieve gezondheidszorg.

Nood aan ondersteuning en informatie rond e-Healthtoepassingen

Uit de eHealthmonitor blijkt ook dat er een hoge nood is aan ondersteuning en informatie bij zorgverleners: welke eGezondheidsdiensten beschikbaar zijn, waarvoor ze dienen en hoe ze moeten gebruikt worden. Door gebrek aan informatie heerst er onder zorgverleners nog vaak een vertekend beeld over deze diensten, dat ze tijdrovend en louter administratieve tools zijn die gezondheidswerkers weghouden van hun kerntaak, namelijk de zorg voor hun patiënten. Hoewel het vertrouwen in digitale toepassingen relatief hoog ligt, geeft 1 op 5 toch aan weerstand te voelen tegenover het gebruik ervan. De nodige informatie en ondersteuning zou deze weerstand ook kunnen verlagen.

Pieter  Van Nuffel
News and science communication officer
www.imec-int.com