Algemene voorwaarde

PRIVACY VERKLARING van BVLT-ABTL vzw
BVLT-ABTL vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy
wordt gerespecteerd).
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens
we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te
waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BVLT-ABTL vzw houdt zich in alle
gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).
Als BVLT-ABTL vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u
na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact
met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
BVLT-ABTL vzw
Jan Jacobsplein 3
1000 Bruxelles
administration@bvlt-abtl
Aan wie is deze privacyverklaring gericht?
Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan onze
activiteiten,personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten.
Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door BVLT-ABTL vzw verwerkt ten behoeve van de volgende
doeleinden en rechtsgronden :
• Het kunnen deelnemen aan de activiteiten van BVLT-ABTL vzw
• Het versturen per post en/of mail van nieuwsbrieven, uitnodigingen, informatie.
Welke gegevens registreren wij?
Voor de bovenstaande doelstellingen vragen wij de volgende persoonsgegevens:
• naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail,studentenkaart.
Wij houden ook de transactiegegevens bij van betalingen (lidgeld/bijscholingen).
U kan kiezen of u extra gegevens toevoegt aan uw profiel.
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben
verkregen.
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
• het verzorgen van de internet omgeving (webhosting)
• het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.• Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van
uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven , tenzij dit wettelijk
verplicht en toegestaan is.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming
voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk
doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen
persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Bewaartermijn
BVLT-ABTL vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor
deze zijn verstrekt. Tenzij er geen langere wettelijke termijn geldt, worden de gegevens maximaal 5
jaar na laatste gebruik bewaard.
Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende
maatregelen genomen;
• Alle personen die namens BVLT-ABTL vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden
aan geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van
u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.
(U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website www.bvlt-abtl.be ). Om uw
identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden
je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie
gaat.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan)
door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in
opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij
gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Klachten